Dưới đó là những mẫu mã câu gồm chứa trường đoản cú "a-ma-tơ", trong bộ từ điển tiếng biancoscudati.netệt - giờ đồng hồ Anh. Chúng ta có thể tham khảo số đông mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với trường đoản cú a-ma-tơ, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ a-ma-tơ trong bộ từ điển giờ biancoscudati.netệt - giờ Anh

1. Lạc đà đực tơ của Ma-đi-an cùng Ê-pha.

Bạn đang xem: A ma tơ là gì

Young male camels of Midʹi·an & Eʹphah.

2. + 7 Vậy, chúng ta thuê 32.000 chiến xa, thuộc vua của Ma-a-ca cùng dân Ma-a-ca.

+ 7 Thus they hired 32,000 chariots, along with the king of Maʹa·cah và his people.

3. Ma-ta-thia con A-mốt,

son of Aʹmos,

4. Sách Ôm Ni bởi năm người khác nhau biancoscudati.netết: Ôm Ni, A Ma Rôn, Kê Mích, A Bi na Đôm, và A Ma Lê Ki.

The book of Omni was written by five different men: Omni, Amaron, Chemish, Abinadom, and Amaleki.

5. Các bảng khắc tiếp nối được lần lượt lưu truyền cho A Ma Rôn, Kê Mích, A Bi mãng cầu Đôm và sau cùng là A Ma Lê Ki.

The plates were then passed in turn to Amaron, Chemish, Abinadom, and finally Amaleki.

6. 7, 8. (a) Ai dấy lên đứng vào vị thế của Au-gút-tơ là vua phương bắc?

7, 8. (a) Who stood up in Augustus’ position as the king of the north?

7. Au-gút-tơ tự hào là “Rô-ma bởi gạch cơ hội ông đến; bởi cẩm thạch thời gian ông đi”.

Augustus boasted that he had “found Rome brick và left it marble.”

8. Lúc dân sự làm cho thế, A-rôn nấu tiến thưởng chảy ra và làm cho thành một bé bò tơ bởi vàng.

When the people vày so, Aaron melts them down và makes a golden calf.

9. Tôi vẫn thi hành sứ mệnh Đức Giê-hô-va giao và bắt về trên đây vua của A-ma-léc là A-gác, tôi sẽ phó dân A-ma-léc vào sự bỏ diệt.

I went on the mission khổng lồ which Jehovah sent me, and I brought back Aʹgag the king of Amʹa·lek, và I devoted the A·malʹek·ites to destruction.

10. Khải tượng về người Ma-xê-đô-ni-a (6-10)

biancoscudati.netsion of the Macedonian man (6-10)

11. Các tơ chân

Byssal threads

12. Con đường tơ Pyriform tạo nền xi măng, kia là các loại tơ dùng để kết dính các sợi tơ với chất nền.

Pyriform silk glands make the attachment cement -- that's the silk that's used to lớn adhere silk lines lớn a substrate.

13. Con đường tơ Pyriform chế tác nền xi-măng , kia là nhiều loại tơ dùng làm kết dính các sợi tơ với hóa học nền.

Pyriform silk glands make the attachment cement -- that's the silk that's used to lớn adhere silk lines lớn a substrate.

14. 15. (a) Ở phương tây, nhiều người dân nghĩ gì về ma thuật?

15. (a) How bởi vì many in the Western world biancoscudati.netew spiritism?

15. Vậy thì A-ma-xia là thầy tế lễ của quốc giáo.

So Amaziah was a priest of the State religion.

16. (Ru-tơ 4:14, 17) Ru-tơ trái là “một người đàn bà hiền-đức”, nhờ cụ bà được Đức Giê-hô-va ban thưởng sệt ân giỏi diệu là biến hóa tổ mẫu mã của Chúa Giê-su Christ.—Ru-tơ 2:12; 3:11; 4:18-22; Ma-thi-ơ 1:1, 5, 6.

(Ruth 4:14, 17) Ruth truly was “an excellent woman,” who thus was rewarded by Jehovah with the wonderful pribiancoscudati.netlege of becoming an ancestress of Jesus Christ. —Ruth 2:12; 3:11; 4:18-22; Matthew 1:1, 5, 6.

17. Trường hợp anh chạy dây ở bảng ma trận theo mặt đường chéo, ta sẽ vứt bỏ từng địa điểm rô-tơ nhanh gấp 500 lần.

Xem thêm: Phần Mềm Erp Sap Là Gì ? Những Cái Nhìn Rõ Nét Nhất Về Phần Mềm Sap Erp!

If you run the wires across the plugboard matrix diagonally, it will eliminate rotor positions 500 times faster.