1. Tomcat là gì?

Tomcat là một ứng dụng máy chủ gọn nhẹ, thường dùng để deploy những ứng dụng Java Web. Nó được phát triển bởi Apache và hoàn toàn miễn giá thành (free