... Explain it again bài tập giờ Anh Thí điểm | 30 www.minh-pham.info A: There’s a new girl at school gọi Susan B: You invite her khổng lồ our class bài xích tập giờ Anh Thí điểm | 31 www.minh-pham.info ... Are (9) _ from distance, they look like moving (10) _ bài bác tập giờ đồng hồ Anh Thí điểm | 26 www.minh-pham.info UNIT 6: OUR TET HOLIDAY I Find the word which has a different sound in the ... Convenient D comfortable 15 the second turning the right bài xích tập giờ Anh Thí điểm | 18 www.minh-pham.info 16 17 18 19 đôi mươi A Take – in B Take – on C Get – in D Get – on The bản đồ ...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm unit 2


*

*

*

*

... Live C is D are UNIT lựa chọn đáp án số A, B , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the ... Vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to lớn visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba và his friends going to have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho chi Minh has a _of 3.5 million A đô thị B capital C population D country 168 Hanoi is...
*

... , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the country ? A on B in C at D lớn 69 class ... Vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba and his friends going to have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho đưa ra Minh has a _of 3.5 million A city B capital C population D country 168 Hanoi is...
... Unit 1: BACK to lớn SCHOOL Lesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 and 12) 1.Listen New words • Nice ( adj ) • Again ( adv ) • See (v) • Meet (v) • Classmate (n) mã sản phẩm sentence: • Nice to see/ ... (7A) • So am I/ I am, too • How are you? Answer key: a) What is the new girl’s name? - Her name’s Hoa b) What class is she in? - She is in class 7A c) Who is also in class 7A? - phái mạnh is also in class ... 7A? - nam is also in class 7A 3 Listen S1: Good morning My name’s tan afternoon S2: Nice to lớn meet you, Nga My name’s nam giới see Are you a new student? S1: Yes I’m in class 7A S2: Oh, so am I Homework:...
... Years old Danh trường đoản cú số ít, số các I Cách ra đời danh trường đoản cú số nhiều: - Thơng thường danh từ số nhiều có thêm S cuối a book ( sách) books ( sách) a table ( bàn ) tables ( bàn ) - những danh từ tận ... Boy boys ( cậu bé ) - Danh tự tận f fe, ta đổi f sắt thành v sau thêm es vào a knife knives ( dao) ; a leaf leaves ( lá) - Danh trường đoản cú tận ngun âm o đứng trước phụ âm ta thêm es vào a potato potatoes ... Bò ) II bí quyết phát âm: cách phát âm danh tự tận s, es • Chữ s phát âm /s/ danh trường đoản cú cso âm tận là: k, f, p, t, th /s/: Books , streets • Chữ s phân phát âm /iz/ danh từ bao gồm tận chữ cái: s, x, sh, ch,...

Xem thêm: Tài Liệu Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Theo Từng Unit Có Đáp Án Violet


... Beefburgers in paper bags K popular throughout the world.In  1……………2………………3…………… 4………………5………………… 6 …………… 7…………….8…………….9…………….10……………… 11……………… V Make meaningful sentences using the following cues: ... Six everyday He (5) _ television in the evening Today is Sunday We are at home, and we are (6) our house We are working và (7) We (8) having a good time at home II ... This film is more interesting than that one →That film is Our school has 160 0 students → There are ………………… VI Read the passage and decide if the statements are True...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu new đăng bắt tắt văn bản trong lòng bà bầu võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài bác tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8