Look at the pictures và find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally.Nhìn vào tranh cùng tìm từ tương xứng trong bảng chữ cái. Từ cần tìm có thể nằm theo hướng đi lên, xuống, trái, phải hoặc chéo.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 7 thí điểm unit 1


1. Look at the pictures & find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally.

(Nhìn vào tranh cùng tìm từ khớp ứng trong bảng chữ cái. Từ buộc phải tìm rất có thể nằm theo chiều đi lên, xuống, trái, nên hoặc chéo.)

*

Key - Đáp án:

*

2. Complete the table with the word from 1. Then add at leates two words lớn each list.

(Hoàn thành bảng sau với các từ ở bài 1. Tiếp nối thêm vào từng dòng ít nhất 2 từ.)

go

 

play

football

watch

 

listen to

 

take

 

do

 

collect

 

read

 

Key - Đáp án:

go

cycling, swimming

play

football

watch

television

listen to

ratio

take

photos

do

Judo, aerobics

collect

books stamps, photos

read

books

3. Here are some people talking about their hobbies. Can you guess what each person"s hobby is?

(Những người sau đây đang nói tới sở mê say của họ. Hãy đoán xem chính là những sở trường gì?)

1. I really enjoy going round the shops lớn look for old bowls. Sometimes I can also buy them cheaply in open-air markets. I have lot of old beautiful bowl at home.

.....................................

2. My parents have bought me a new pair of roller skates. I love going to the park lớn enjoy the activity with other children.

.......................................

3. My father shares this hobby with me. We usually spend hours in the evening reading the instructions và creating small planes or cars.

.........................................

4. I lượt thích being in the kitchen và preparing food for my family. It’s great to lớn see other people enjoy my food.

..........................................

5. I find this hobby relaxing. I feel much better whenever I raise my voice lớn make musical sounds.

............................................

6. My friends and I usually play Monopoly together. It’s a lot of fun when you can gather và play an exciting game.

............................................

Key - Đáp án: 

1. Collecting bowls

2. Playing sports/ roller-skating

3. Making models 

4. Cooking

5. Singing

6. Playing games

4. Complete the following passage about people"s hobbies in the future. Use will or won"t and the verbs from the box.

(Hoàn thành đoạn văn sau về sở trường của con người trong tương lai. Sử dụng will hoặc won"t và hễ từ mang đến trong khung.)

*

Key - Đáp án:

1. Will prefer

2. Won’t like

3. Will go

4. Will explore

5. Won’t spend

6. Will take up

5. Complete each sentence below, using the correct khung of the verbs in the brackets.

(Hoàn thành từng câu bên dưới đây, thực hiện dạng đúng của rượu cồn từ đến trong ngoặc.)

1. I enjoy (fish) _______________ because it ( be) ____________________ relaxing.

2. Don’t worry. I (go)___________ swimming with you tomorrow.

3. My friends hate (eat)_________ out. They think it (cost) ______________ a lot of money.

4. My parents lượt thích (live)_________ in the countryside. I think they move ____ khổng lồ our hometown next year.

5. We (go)_______________ khổng lồ the cinema twice a month. We all love (watch)___________ the lastest films.

6. Bởi you think you (meet) __ An this weekend? I’m not sure.

Xem thêm: Đề Bài: Dàn Ý Bài Cảnh Ngày Hè Của Nguyễn Trãi (3 Mẫu), Dàn Ý Phân Tích Cảnh Ngày Hè Văn 10

Key - Đáp án:

1. Fishing; is

2. "ll/ will go

3. Eating; costs

4. Living; "ll/will move

5. Go; watching

6. "ll/will meet

6. Dose your best friend lượt thích the activites in the picture below? Write true sentences about him/her. Remember lớn use verbs of liking + V-ing and showroom reason.

(Bạn thân của công ty có say mê các hoạt động trong những bức tranh bên dưới đây? Viết một câu đúng chuẩn về anh ấy/cô ấy. Nhớ áp dụng động tự V-ing cùng nêu rõ lý do.)