... 2at 3some 4cheese 5or 6a 7goes 8dinner 9has 10After111934UNIT 6 Điền vào mỗi nơi trống trong đoạn văn một từ tương thích :uTam is a student of ______ 6 . She is in _______6A. She__________to ... đúng trong số A, B , C , D 66 . This is Nga . ________ school is big . A. His B. Her C. Your D. She 67 . That is ________ house.A. Long B. Long’s C. He D. Long is 68 . Is Phong’s school ________ ... In your family ?A. Have B. Are thereC. There are D. Has9. I am .A. Grade 6 B. Class 6 C. Class 6A D. In grade 6 10. What vì your parents vày ? _ are engineers.A. We B. You C. I D. They11....

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 thí điểm


*

*

... Siêu thị 9. A. Get B. Getting C. To get D. Gets10.A. Many B. Much C. Dozen D. Lots of BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 BY TEACHER : PHAN DIEP DOANDùng vẻ ngoài đúng của hễ từ trong ngoặc : 1. Where ... D. For 164 . ________languages can you speak ? A. When B. How C. How much D. Which 165 . The Great Wall of đài loan trung quốc is the world ‘s _____structure.A. Long B. Longer C. Longest D. Longest 166 . The ... đúng trong các A, B , C , D 66 . This is Nga . ________ school is big . A. His B. Her C. Your D. She 67 . That is ________ house.A. Long B. Long’s C. He D. Long is 68 . Is Phong’s school ________...
*

*

... Abig city. She is ____ Grade 6. She always gets _____ _____ 6 every morning. She washes ______ faceat 6: 10 & ______ breakfast _____ at 6: 20. She goes _____ school at 6: 45. Vấn đáp các thắc mắc ... City?2. Are there 6 people in your family?3. Is your house big?4. Is there a river near your house?5. Are you in class 6A1? 6.

Xem thêm: Top 8 Mẫu Phân Tích Tỏ Lòng Phạm Ngũ Lão Hay Nhất, Phân Tích Bài Thơ Tỏ Lòng

Is English easy for you?7. Vày you often go lớn school at 6 o’clock?8. ... There? There is a/ one book. 17 Động từ khổng lồ be / phương pháp chia động từ khổng lồ beI. Những ngôi trong tiếng Anh: giờ Anh bao gồm 3 ngôi: ( có 7 đại từ bỏ nhân xng quản lý ngữ)Ngôi thiết bị nhất: I/ we chỉ ngời đang...
*