Sách bài tập giờ đồng hồ Anh 6 Unit 8: Sports & games - kết nối tri thức

Trọn bộ giải mã sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 8: Sports và games cuốn sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám đít chương trình sách bài tập tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về đơn vị trong SBT giờ Anh 6 dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Sách bài tập tiếng anh 6 unit 8: sports and games

*

A. Pronunciation (trang 9 SBT giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết những từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention khổng lồ the underlined words (Đọc to những câu, chú ý những trường đoản cú được gạch ốp chân)

1. The match was not so bad.

2. My elder brother ran in a marathon yesterday.

3. Please send my congratulations khổng lồ the chess winner.

4. Phu Quoc Island is a great travel destination.

5. This sports shop sells equipment at a competitive price.

Hướng dẫn:Học sinh thực hiện đọc theo yêu ước đề bài.

Xem thêm: Bài Thơ Tỏ Lòng ( Dàn Ý Hào Khí Đông A Qua Bài Thơ Tỏ Lòng (Dàn Ý + 12 Mẫu)

B. Vocabulary và Grammar (trang 9, 10, 11, 12 SBT tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Write the past form of the following verbs (Viết dạng vượt khứ của những động từ bỏ sau)

1. Read

2. Write

3. Wear

4. Begin

5. Make

6. Hear

7. Swim

8. Ride

9. Beat

10. See

11. Speak

12. Tell

13. Buy

14. Hold

15. Put

Đáp án:

1. Read

read

2. Write

wrote

3. Wear

wore

4. Begin

began

5. Make

made

6. Hear

heard

7. Swim

swam

8. Ride

rode

9. Beat

beat

10. See

saw

11. Speak

spoke

12. Tell

told

13. Buy

bought

14. Hold

held

15. Put

put

Dịch:

1. Read (đọc)

2. Write (viết)

3. Wear (mặc)

4. Begin (bắt đầu)

5. Make (làm)

6. Hear (nghe)

7. Swim (bơi)

8. Ride (lái)

9. Beat (đánh bại)

10. See (nhìn)

11. Speak (nói)

12. Tell (nói)

13. Buy (mua)

14. Hold (giữ)

15. Put (đặt)

Exercise 2. Wordsearch: Find the irregular past verb forms in the table. Look at the example.(Wordsearch: Tìm những dạng rượu cồn từ thừa khứ bất phép tắc trong bảng. Chú ý vào ví dụ.)