Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và download ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (81.79 KB, 3 trang )


Ôn tập ngữ pháp giờ Anh lớp 7

Unit 5: Vietnamese food

and drink

Bản quyền ở trong về upload.123doc.net nghiêm cấm rất nhiều hành vi sao chép vì mục đích thươngmại

Exercise 1: Complete these sentences with “some” or “any”

1.Can I have ... More milk, please?2.Has Jane got ... Brothers or sisters?3. I haven’t got ... Work lớn do.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 5: vietnamese food and drink có đáp án

4. Is there ... News about the new project? 5. I’ve got ... News for you.

6. There isn’t ... Information on the computer about this. 7. Would you lượt thích ... Help?

8.Could you get me ... Stamps, please?9.We went out with ... Friends last night. 10. Is there ... Wine left?

Exercise 2: Complete the sentences, using “much” or “many”

1. Shall I make some more tea? I didn’t make ...

2. Kate only ate a sandwich because she didn’t have ... Money.3. There weren’t ... Seats. Some of us had to lớn stand up.

4. Have you got ... Work, or do you want lớn come khổng lồ the cinema?5. We invited lots of people lớn our party, but not ... Turned up.

Exercise 3: Write the correct tense or khung of the verbs in brackets.

1. I’m very sorry Dr. Jones ... (not be) back in the clinic until 2pm.2. The chicken meat served with pho ga ... (cut) into thin slices.

3. My father ...(eat) pho almost every morning at the restaurant nearby.4. The broth is made by ... (stew) cow bones for a long time.


(2)

Exercise 4: Make questions for the underlined parts.

1. She needs twelve eggs to make two cakes

______________________________________________2. They drank a lot of wine at the tiệc ngọt last night.

______________________________________________3. I often drink coffee in the morning.

______________________________________________4. Beef noodle soup is my favourite food.

______________________________________________5. My lemonade tastes a bit sour.

______________________________________________

Đáp án ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 7

Unit 5

Exercise 1: Complete these sentences with “some” or “any”

1.Can I have ...some... More milk, please?2.Has Jane got ...any... Brothers or sisters?3. I haven’t got ...any... Work to lớn do.

4. Is there ...any... News about the new project? 5. I’ve got ...some... News for you.

6. There isn’t ...any... Information on the computer about this. 7. Would you like ...some... Help?


(3)

10. Is there ...any... Wine left?

Exercise 2: Complete the sentences, using “much” or “many”

1. Shall I make some more tea? I didn’t make ...much...

2. Kate only ate a sandwich because she didn’t have ...much... Money.3. There weren’t ...many... Seats. Some of us had to lớn stand up.

4. Have you got ...much... Work, or vì chưng you want khổng lồ come to lớn the cinema?5. We invited lots of people lớn our party, but not ...many... Turned up.

Exercise 3: Write the correct tense or form of the verbs in brackets.

1. I’m very sorry Dr. Jones ...won’t be... (not be) back in the clinic until 2pm.2. The chicken meat served with pho ga ...is cut... (cut) into thin slices.

3. My father ...eats...(eat) pho almost every morning at the restaurant nearby.4. The broth is made by ...stewing... (stew) cow bones for a long time.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh 7 Unit 4 Có Đáp Án ), Tải Bài Tập Tiếng Anh 7 Unit 4 Music And Arts


5. What is there ...to drink... (drink), Mike?

Exercise 4: Make questions for the underlined parts.

1. How many eggs does she need to lớn make two cakes?2. How much wine did they drink at the các buổi tiệc nhỏ last night?3. When bởi vì you often drink coffee?


Tài liệu liên quan


*
ôn tập chương II hóa 9 cùng đề thi có dáp án 33 2 65
*
Đề thi lớp 7 HK II ( gồm đáp án ) 3 674 2
*
Ôn tập đồ gia dụng lý 12 kỳ 1 rất hay (Có đáp án) 13 913 37
*
26 thắc mắc ôn tập sale quốc tế 4 tín chỉ tất cả đáp án 39 844 5
*
thắc mắc ôn tập trắc nghiệm con đường lối Đảng cộng sản gồm đáp án 23 843 0
*
BÀI tập TIẾNG ANH lớp 7 cả năm gồm đáp án 15 4 18
*
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN 178 22 16
*
Tổng hợp thắc mắc ôn tập môn lịch sử dân tộc học thuyết tài chính có câu trả lời 13 1 0
*
SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT CHUYÊN ĐỀ LỚP 12 ÔN TẬP KIỂM TRA 124 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN 4 2 69
*
Đề cưng cửng ôn tập môn các mạng thông tin vô tuyến bao gồm đáp án 27 1 2
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(9.58 KB - 3 trang) - mua Ôn tập ngữ pháp giờ Anh lớp 7 Unit 5: Vietnamese food và drink - bài tập ngữ pháp giờ Anh 7 theo Unit có đáp án
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×