Bài tập trắc nghiệm giờ anh 8 new Unit 8 (có đáp án): Vocabulary & Grammar

biancoscudati.net biên soạn và sưu tầm bài xích tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 8 Unit 8: Vocabulary and Grammar gồm đáp án cùng giải thích chi tiết giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm từ kia học tập giỏi hơn môn giờ Anh 8.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 có đáp án

*

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences

Question 1: It can’t be denied that English has become an __________ language of the world.

A. NationalB. InternationalC. CulturalD. Multicultural

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: international language: ngôn ngữ quốc tế

Dịch: Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh đã và đang phát triển thành một ngữ điệu quốc tế


Question 2: The train __________ the railway station at 8:00 a.m. Every morning.

A. LeaveB. LeavingC. Will leaveD. Leaves

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: câu phân chia thời lúc này đơn vì bao gồm trạng tự “every”

Dịch: Tàu hoả rời ga vào tầm 8h mỗi sáng.


Question 3:Koalas are well-known as the symbol __________ Australia.

A. OfB. InC. OnD. For

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: các từ: the symbol of: biểu tượng của…

Dịch: Gấu túi danh tiếng là biểu tượng nước Úc.


Question 4: What he has said about me is __________ wrong.

A. AbsoluteB. AbsolutelyC. OfficialD. Officially

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ: “absolutely wrong”: trọn vẹn sai

Dịch: Những gì anh ta nói đến tôi là trọn vẹn sai.


Đáp án: C

Giải thích: the + những danh trường đoản cú đã xác định

Official language: ngôn ngữ chính thống

Dịch: Ngôn ngữ làm sao là ngôn ngữ chính thống của tổ quốc bạn


Question 6: Canada is made up _________ 10 provinces và 6 territories

A. OnB. OfC. ByD. With

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: nhiều từ: “be made up of”: được chế tác thành từ…

Dịch: Canada được tạo ra thành từ bỏ 10 thức giấc thành và 6 vùng tự trị.


Question 7: Since 1965, the maple tree with red leaves _________ the most well-known Canadian symbol.

A. Has becomeB. BecomeC. BecameD. Becoming

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: câu phân chia thời hiện tại dứt vì bao gồm mốc thời hạn “since 1965”

Dịch: từ năm 1965, cây phong cùng với lá đỏ vẫn trở thành biểu tượng nổi tiếng độc nhất Canada


Question 9: Trung speaks English like a native __________ though he comes from

A. SpeakB. SpeakingC. SpeakerD. Spoke

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích: a native speaker: người bản địa

Dịch: Trung nói tiếng Anh như người bạn dạng địa cho dù anh ấy tới từ Việt Nam.


Question 10: English is the __________ language of many countries, including Britain & Philippines

A. OfficialB. AbsoluteC. UniqueD. Puzzling

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: official language: ngữ điệu chính thống

Dịch: Tiếng Anh lầ ngôn từ chính thống của rất nhiều nước, bao gồm vương quốc Anh với Phi-líp-pin.


Question 11: nước australia has a wide __________ of landscapes and animal species.

A. LochB. StateC. KiltD. Range

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: cụm từ “a wide range of”: nhiều, phong phú và đa dạng

Dịch: Nước Úc có nhiều chủng loại các cảnh quan và loài cồn vật.


Question 12:Mount Rushmore is a national __________ carved into a mountain in South Dakota, USA.

A. ScheduleB. ParadeC. MonumentD. Legend

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: monument: tượng đài

Dịch: Núi Rushmore là một trong những tượng đài quốc gia được đụng khắc vào trong 1 ngọn núi sinh hoạt Nam Dakota, nước Mỹ.


Question 13: According to the schedule, the train __________ at 12 a.m.

A. ArrivedB. ArriveC. ArrivesD. Arriving

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Khi nói tới lịch trình, fan ta dùng hiện tại đơn

Dịch: Theo định kỳ trình, tàu hoả vẫn đến vào lúc 12h.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 10: Dàn Ý Phân Tích Nhân Vật An Dương Vương Ngắn Gọn


Question 14: This house is said to lớn be __________ by ghosts.

A. HauntB. HauntedC. HauntingD. Haunts

Hiển thị đáp án

Question 15: He has been working in a cattle __________ for five years