Bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 8 mới Unit 8 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

biancoscudati.net biên soạn và sưu tầm bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 8: Vocabulary and Grammar có đáp án và giải thích chi tiết giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm từ đó học tập tốt hơn môn Tiếng Anh 8.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 có đáp án

*

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: It can’t be denied that English has become an __________ language of the world.

A. nationalB. internationalC. culturalD. multicultural

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: international language: ngôn ngữ quốc tế

Dịch: Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh đã và đang trở thành một ngôn ngữ quốc tế


Question 2: The train __________ the railway station at 8:00 a.m. every morning.

A. leaveB. leavingC. will leaveD. leaves

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: câu chia thời hiện tại đơn vì có trạng từ “every”

Dịch: Tàu hoả rời ga vào lúc 8h mỗi sáng.


Question 3:Koalas are well-known as the symbol __________ Australia.

A. ofB. inC. onD. for

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: cụm từ: the symbol of: biểu tượng của…

Dịch: Gấu túi nổi tiếng là biểu tượng nước Úc.


Question 4: What he has said about me is __________ wrong.

A. absoluteB. absolutelyC. officialD. officially

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ: “absolutely wrong”: hoàn toàn sai

Dịch: Những gì anh ta nói về tôi là hoàn toàn sai.


Đáp án: C

Giải thích: the + các danh từ đã xác định

Official language: ngôn ngữ chính thống

Dịch: Ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chính thống của đất nước bạn


Question 6: Canada is made up _________ 10 provinces and 6 territories

A. onB. ofC. byD. with

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ: “be made up of”: được tạo thành từ…

Dịch: Canada được tạo thành từ 10 tỉnh thành và 6 vùng tự trị.


Question 7: Since 1965, the maple tree with red leaves _________ the most well-known Canadian symbol.

A. has becomeB. becomeC. becameD. becoming

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có mốc thời gian “since 1965”

Dịch: Từ năm 1965, cây phong với lá đỏ đã trở thành biểu tượng nổi tiếng nhất Canada


Question 9: Trung speaks English like a native __________ though he comes from

A. speakB. speakingC. speakerD. spoke

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích: a native speaker: người bản địa

Dịch: Trung nói tiếng Anh như người bản địa dù anh ấy đến từ Việt Nam.


Question 10: English is the __________ language of many countries, including Britain and Philippines

A. officialB. absoluteC. uniqueD. puzzling

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: official language: ngôn ngữ chính thống

Dịch: Tiếng Anh lầ ngôn ngữ chính thống của nhiều nước, bao gồm vương quốc Anh và Phi-líp-pin.


Question 11: Australia has a wide __________ of landscapes and animal species.

A. lochB. stateC. kiltD. range

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: cụm từ “a wide range of”: nhiều, đa dạng

Dịch: Nước Úc có đa dạng các cảnh quan và loài động vật.


Question 12:Mount Rushmore is a national __________ carved into a mountain in South Dakota, USA.

A. scheduleB. paradeC. monumentD. legend

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: monument: tượng đài

Dịch: Núi Rushmore là một tượng đài quốc gia được chạm khắc vào một ngọn núi ở Nam Dakota, nước Mỹ.


Question 13: According to the schedule, the train __________ at 12 a.m.

A. arrivedB. arriveC. arrivesD. arriving

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Khi nói về lịch trình, người ta dùng hiện tại đơn

Dịch: Theo lịch trình, tàu hoả sẽ đến vào lúc 12h.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 10: Dàn Ý Phân Tích Nhân Vật An Dương Vương Ngắn Gọn


Question 14: This house is said to be __________ by ghosts.

A. hauntB. hauntedC. hauntingD. haunts

Hiển thị đáp án

Question 15: He has been working in a cattle __________ for five years