Dưới đấy là những mẫu câu có chứa trường đoản cú "monsoon", trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - biancoscudati.netệt. Bạn có thể tham khảo gần như mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với trường đoản cú monsoon, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ monsoon trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - biancoscudati.netệt

1. ↓ Northeast monsoon

↓ gió bấc đông bắc

2. Now, monsoon, the root of the word "monsoon" comes from the word "season."

Gió mùa, nơi bắt đầu của từ "gió mùa" tới từ chữ " mùa."

3. Now, monsoon, the root of the word " monsoon " comes from the word " season. "

Gió mùa, gốc của tự " gió rét " tới từ chữ " mùa. "

4. That"s what brings the monsoon rain.

Bạn đang xem: Từ điển anh việt "monsoon"

Đó là những gì đem lại mưa gió mùa.

5. Sihanoukbiancoscudati.netlle lies in the Tropical monsoon (Am) climate zone.

Sihanoukbiancoscudati.netlle phía trong vùng nhiệt độ nhiệt đới gió mùa rét (Am).

6. But in October, remember, we"re still in southwest monsoon,

tuy thế vào thàng 10, hãy nhớ, vẫn còn mùa gió Tây Nam.

7. The monsoon is a seasonal change in wind direction.

gió mùa là một loại gió thay đổi hướng theo mùa.

8. This is getting ready for the monsoon in Bombay, India.

Đây là sẵn sàng cho mùa mưa sinh sống Bombay, Ấn Độ.

9. The monsoon season was fast approaching, threatening torrential rains.

Mùa mưa sắp tới đến, e rằng gồm có trận mưa rào.

10. But the wind above is from the northeast monsoon.

nhưng lại gió trên là từ gió mùa rét Đông Bắc

11. Vast reservoirs will catch monsoon rains lớn replenish the aquifers.

phần đa hồ chứa rộng lớn sẽ hứng mưa từ gió bấc để bổ sung cho những tầng cất nước.

12. Bhutan experiences five distinct seasons: summer, monsoon, autumn, winter và spring.

Bhutan gồm năm mùa riêng biệt: mùa hè, gió mùa, mùa thu, mùa đông và mùa xuân.

13. Much of Yemen has a tropical monsoon rain influenced mountain climate.

đa số Yemen bao gồm mưa gió mùa nhiệt đới do ảnh hưởng từ nhiệt độ núi.

14. The short monsoon season brings heavy flooding in the river valleys.

Mùa mưa ngắn gây bầy đàn lụt nặng ở các thung lũng sông.

15. The highest rainfall occurs during the monsoon in August (306 mm).

Lượng mưa cao nhất xuất hiện trong thời kỳ gió mùa rét tháng 8 (306 mm).

16. Tsushima has a marine subtropical climate strongly influenced by monsoon winds.

Tsushima bao gồm khí hậu cận nhiệt đới hải dương chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa.

17. By September 9, the monsoon depression transitioned into Tropical Depression 25W.

vào trong ngày mùng 9, vùng thấp gió mùa rét đã thay đổi thành áp thấp nhiệt đới 25W.

18. The species is abundant in monsoon (July–August) on wild flowers.

chủng loại này mở ra nhiều vào đợt gió rét (tháng 7 - mon 8) trên các hoa dại.

19. Monsoon rains caused urban flooding in Karachi, the largest thành phố in Pakistan.

Mưa gây ra lũ lụt ở tp Karachi, tp lớn độc nhất vô nhị của Pakistan.

20. It can also harvest something like 25, 000 in a good monsoon.

Nó thu được khoảng tầm 25, 000 lít khi gồm gió mùa.

21. The winter northeast monsoon brings gale-force winds down through high mountain passes.

gió bấc đông bắc mùa đông mang gió mạnh khỏe thổi qua số đông đèo núi cao.

22. The rainy season begins with the arrival of the southwest monsoon around mid-May.

Mùa mưa bước đầu với sự xuất hiện của gió mùa rét Tây phái nam vào khoảng thời điểm giữa tháng 5.

23. The monsoon arrives at the kết thúc of June, along with an increase in humidity.

gió rét đến vào vào cuối tháng 6, kèm theo nhiệt độ gia tăng.

24. They also facilitate the monsoon winds which in turn influence the climate in India.

bọn chúng cũng tạo dễ dàng cho gió mùa, trường đoản cú đó ảnh hưởng đến khí hậu ở Ấn Độ.

25. The warmest period of the year precedes the monsoon season (March to mid June).

giai đoạn ấm nhất trong những năm là trước mùa gió rét (tháng 3 đến giữa tháng 6).

26. As the monsoon withdraws lớn the south they come down through Karnataka, into Kerala.

Khi gió rét rút về phía Nam chúng xuống qua Karnataka, vào Kerala.

27. The species is commonly seen on grasses in southern India after the northeast monsoon.

loại này thường thấy trên cỏ ở khu vực miền nam Ấn Độ sau khi gió mùa rét đông bắc.

28. Under the Köppen climate classification, Harbin features a monsoon-influenced, humid continental climate (Dwa).

Theo phân một số loại khí hậu Köppen, Harbin bao gồm khí hậu lục địa không khô ráo và cỏ tác động bởi gió mùa rét (Dwa).

29. Look at anger itself. It looks very menacing, like a billowing monsoon cloud or thunderstorm.

Hãy nhìn vào chính sự giận dữ; nó trong có vẻ rất hăm doạ, y như một đám mây black đang vần vũ hay 1 trận bão tố sấm chớp.

30. However, many regions (such as the northern Indian ocean) are subject to lớn monsoon rain & wind cycles.

tuy nhiên, nhiều khu vực (chủ yếu ớt là miền bắc Ấn Độ Dương) là có hiện tượng lạ mưa theo gió mùa rét và các chu kỳ gió.

31. The storm was the only tropical cyclone during the season lớn not khung from the monsoon trough.

Scott là cơn lốc duy tuyệt nhất của mùa bão không sinh ra từ rãnh gió mùa rét (monsoon trough).

32. The northeast monsoon takes place from November khổng lồ early March when the surface high-pressure system is strongest.

gió mùa đông bắc thổi từ thời điểm tháng 11 đến thời điểm đầu tháng 3 khi hệ thống áp cao bề mặt mạnh nhất.

33. Occasionally, moisture from the Arizona Monsoon will cause summer thunderstorms; Pacific storms may blanket the area with snow.

Thình thoảng, hơi ẩm từ gió mùa rét Arizona mang lại cho vùng sa mạc này hầu như trận mưa bão, tuyệt các cơn bão từ Thái bình dương đổ vào cũng hoàn toàn có thể gây ra bão tuyết về mùa đông.

34. Nearly 2 km high & buffeted by monsoon storm clouds - this is possibly the wettest place on earth.

Cao ngay gần 2 km và tưới đẫm bởi những đám mây dông gió bấc - đây có lẽ là nơi ẩm thấp nhất bên trên trái đất.

35. The water it carries condenses into clouds & then falls as the life gibiancoscudati.netng rains of the monsoon.

tương đối nước mà nó sẽ đem theo cô ứ đọng thành đông đảo đám mây rồi rơi xuống như là cuộc sống cho mưa vào mùa mưa vậy.

36. The Coramandel coast does not receive much rainfall from the southwest monsoon due khổng lồ the shape of the land.

Bờ hải dương Coramandel ko nhận được không ít mưa từ gió rét tây phái mạnh do làm nên lãnh thổ.

37. Mountain rivers, fed by either the melting snow or the monsoon rains, empty into the Brahmaputra River in India.

Những con sông từ bên trên núi, được cung cấp nước từ bỏ tuyết tan xuất xắc những cơn mưa gió mùa, dẫn nước vào sông Brahmaputra tại Ấn Độ.

38. " Hey, what is the best time for me khổng lồ sow seeds in India, given that monsoon was early this year? "

" Xin chào, thời gian nào là cực tốt để tôi gieo phân tử ở Ấn Độ, khi gió rét đến sớm trong thời hạn nay? "

39. The interaction between Zeb và the monsoon brought gusty winds to lớn Hong Kong, reaching 88 km/h (55 mph) on Cheung Chau.

Sự can dự giữa Zeb với đới gió mùa rét đã tạo gió lag tại Hồng Kông, với vận tốc đạt 88 km/giờ (55 dặm/giờ) ở đảo Cheung Chau.

40. And during the stormy southwest monsoon, manta rays from all across the archipelago travel lớn a tiny speck in Baa Atoll called Hanifaru.

Vào thân mùa gió tây-nam bão bùng, cá đuối từ khắp nơi của quần hòn đảo bơi về Baa Atoll hay còn gọi là Hanifaru.

41. For example, following the Indian Ocean monsoon, the Christmas Island red crab (Gecarcoidea natalis) migrates en masse, forming a "libiancoscudati.netng carpet" of crabs.

Sau gió mùa rét Ấn Độ Dương, cua đỏ đảo Christmas (Gecarcoidea natalis) di cư hàng loạt tạo thành một "thảm sống" cua.

42. Monsoon rains will reduce the effectiveness of composite bows, the army"s main weapon, and will encourage the spread of infectious diseases in the camps.

gió bấc mưa sẽ làm cho giảm kết quả của những cung hợp, vũ khí chủ yếu của quân đội Cao Ly với sẽ ngày càng tăng sự lây lan của các bệnh truyền truyền nhiễm trong doanh trại.

43. The monsoon weather, blocked from its northward progress by the Himalayas, brings heavy rains, high humidity, flash floods và landslides, & numerous misty, overcast days.

khí hậu gió mùa, bị chặn đứng từ quy trình về phía bắc của dãy Himalaya, đưa về mưa lớn, nhiệt độ cao, vây cánh quét cùng lở đất, và nhiều sương mù, phần lớn ngày u ám.

44. Early each year the summer monsoon rears up in the southwest part of the Indian Ocean, & for months it blows all that floats toward Asia.

Đầu từng năm, gió rét mùa hạ thổi sinh hoạt vùng tây-nam Ấn Độ Dương.

45. The furnaces were constructed on the path of the monsoon winds to lớn exploit the wind power, to lớn bring the temperatures inside up to 1,200 °C (2,190 °F).

Lò luyện kim được tạo theo đường gió mùa rét để khai thác tích điện gió, nhằm tăng năng lượng bên trong lên đến 1.200 °C (2.190 °F).

46. The Thar Desert plays a crucial role in attracting the moisture-laden south-west summer monsoon winds that, between June & October, probiancoscudati.netde the majority of India"s rainfall.

Hoang mạc Thar đóng một vai trò ra quyết định trong câu hỏi hút gió bấc mùa hè tây-nam chứa được nhiều hơi ẩm từ tháng 6 mang lại tháng 10, cung cấp phần khủng lượng mưa của Ấn Độ.

47. But then the monsoon arrives, & unfortunately downriver there is always a dam or there is always a barrage, and, shoop, they get washed down khổng lồ their doom.

Nhưng ngay lúc mùa mưa đến, rủi ro là bên dưới hạ lưu lại sông luôn có một đập nước và ráng là mấy bé non bị cuốn vào chỗ chết.

48. For most part, the climate of the region is called the Monsoon climate, which keeps the region humid during summer & dry during winter, và favours the cultivation of jute, tea, rice, and various vegetables in this region.

Xem thêm: Tiền Lương Là Gì? Khái Niệm Tiền Lương Là Gì? Bản Chất Và Chức Năng Của Tiền Lương

phần đông các địa phương tất cả khí hậu gió mùa, gia hạn ẩm trong mùa hè và thô trong mùa đông, với tạo thuận tiện để trồng đay, trà, lúa gạo và những loại cây khác.