Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Sympathetic là gì

*
*
*

sympathetic
*

sympathetic /,simpə"θətik/ tính từ thông cảm; đồng tìnhsympathetic strike: cuộc bãi công tỏ sự đồng tình, cuộc bãi khoá ủng hộsympathetic pain: sự đau lây đầy tình cảm, thể hiện tình cảm, thân áisympathetic heart: trái tim đầy tình cảmsympathetic words: phần đa lời lẽ biểu lộ tình cảm (sinh đồ gia dụng học) giao cảmsympathetic nerve: rễ thần kinh giao cảm danh từ (sinh vật học) dây thần kinh giao cảm; hệ giao cảm fan dễ xúc cảm
đồng cảmsympathetic vibration: xê dịch đồng cảmsympathetic detonationkích nổ dây chuyềnsympathetic iritisviêm mống mắt giao cảmsympathetic nervous systemhệ thần ghê giao cảmsympathetic neuritisviêm rễ thần kinh giao cảmsympathetic salivanước bọt kích ưng ý giao cảmsympathetic strikebãi công ủng hộsympathetic symptomtriệu triệu chứng giao cảmsympathetic triphiện tượng ngắt giao cảm (của trang bị ngắt)sympathetic vibrationchấn hễ đáp lạisympathetic vibrationsự cộng chấn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): sympathy, sympathizer, sympathies, sympathize, sympathetic, unsympathetic, sympathetically, unsympathetically


*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

sympathetic

Từ điển Collocation

sympathetic adj.

1 showing you understand sb"s feelings

VERBS appear, be, feel, look, seem, sound | become | find sb I found the doctors quite sympathetic.

ADV. deeply, extremely, genuinely, immensely, truly, very a patient & deeply sympathetic man He sounded genuinely sympathetic. | largely | fairly, pretty, quite | suitably She made suitably sympathetic noises down the phone.

PREP. about My monster is being very sympathetic about my problems. | to They were extremely sympathetic to my plight. | towards I did not feel sympathetic towards them.

2 in agreement with sb/sth

VERBS appear, be, seem

ADV. deeply, extremely, highly, very | entirely | less than | broadly, generally, quite | politically

PREP. lớn The government is broadly sympathetic khổng lồ our ideas.

Từ điển WordNet


adj.

of or relating lớn the sympathetic nervous system

sympathetic neurons

sympathetic stimulation

expressing or feeling or resulting from sympathy or compassion or friendly fellow feelings; disposed toward

sympathetic to the students" cause

a sympathetic observer

a sympathetic gesture
Xem thêm: Cáp Mhl Là Gì? Tìm Hiểu Chuẩn Mhl Là Gì, Mua Cáp Mhl Ở Đâu? Tìm Hiểu Cáp Kết Nối Mhl

English Synonym và Antonym Dictionary

ant.: unsympathetic

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu