*

Trang công ty trình làng chung Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
I. QUY ĐỊNH CHUNG:

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Điều 6 - Luật số: 77/2015/QH13 - cơ chế tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

Bạn đang xem: Ủy ban nhân dân là gì

1. Hội đồng quần chúng gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân vì cử tri nghỉ ngơi địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ngơi nghỉ địa phương, thay mặt cho ý chí, nguyện vọng và quyền thống trị của Nhân dân, phụ trách trước dân chúng địa phương và ban ngành nhà nước cung cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng quần chúng. # là người đại diện thay mặt cho ý chí, ước muốn của dân chúng địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương với trước Hội đồng dân chúng về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân đồng đẳng trong thảo luận và quyết định những vấn đề trực thuộc nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng nhân dân.

3. Sở tại Hội đồng dân chúng là cơ quan trực thuộc của Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền lợi theo khí cụ của điều khoản này và các quy định, không giống của pháp luật có liên quan; phụ trách và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của thường trực Hội đồng nhân dân cấp thiết đồng thời là member của Ủy ban nhân dân thuộc cấp.

4. Ban của Hội đồng quần chúng. # là ban ngành của Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước lúc trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vụ việc thuộc nghành nghề dịch vụ Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

* ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 8 - Luật số: 77/2015/QH13 - biện pháp tổ chức chính quyền địa phương).

1. Ủy ban nhân dân vị Hội đồng dân chúng cùng cấp cho bầu, là cơ sở chấp hành của Hội đồng nhân dân, ban ngành hành chủ yếu nhà nước sống địa phương, chịu trách nhiệm trước quần chúng địa phương, Hội đồng quần chúng cùng cấp cho và cơ quan hành thiết yếu nhà nước cung cấp trên.

2. Ủy ban nhân dân có Chủ tịch, Phó quản trị và các Ủy viên, số lượng rõ ràng Phó quản trị Ủy ban nhân dân các cấp do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định.

* CƠ quan liêu CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 9 - Luật số: 77/2015/QH13 - khí cụ tổ chức chính quyền địa phương).

1. Cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức triển khai ở cấp tỉnh, cung cấp huyện, là cơ sở tham mưu, góp Ủy ban nhân dân tiến hành chức năng quản lý nhà nước về ngành, nghành nghề dịch vụ ở địa phương và triển khai các nhiệm vụ, quyền lợi theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp cho trên.

2. Cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu đựng sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác làm việc của Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo, khám nghiệm về nhiệm vụ của cơ quan thống trị nhà nước về ngành, nghành nghề cấp trên.

3. Việc tổ chức cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân phải đảm bảo an toàn phù vừa lòng với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải hòn đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - buôn bản hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, phù hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong cai quản nhà nước về ngành, nghành nghề từ trung ương đến cơ sở; không giống nhau với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đơn vị nước cấp cho trên để tại địa bàn.

4. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định ví dụ tổ chức và hoạt động của cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, cấp huyện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN (Điều 24 - Luật số: 77/2015/QH13 - dụng cụ tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Tổ chức triển khai và đảm bảo việc thực hiện Hiến pháp và lao lý trên địa phận huyện.

2. đưa ra quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp cho theo lý lẽ của chính sách này và khí cụ khác của điều khoản có liên quan.

3. Tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn do cơ sở hành bao gồm nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, giám sát và đo lường tổ chức và buổi giao lưu của chính quyền địa phương cung cấp xã.

5. Phụ trách trước cơ quan ban ngành địa phương cấp cho tỉnh về kết quả thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương sống huyện.

6. Ra quyết định và tổ chức triển khai các biện pháp nhằm mục tiêu phát huy quyền cai quản của Nhân dân, huy động những nguồn lực làng hội để thiết kế và vạc triển tài chính - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 25 - Luật số: 77/2015/QH13 - điều khoản tổ chức chính quyền địa phương).

1. Hội đồng nhân dân huyện gồm những đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ngơi nghỉ huyện bầu ra.

Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng quần chúng. # huyện được triển khai theo lý lẽ sau đây:

a) huyện miền núi, vùng cao, hải hòn đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu tía mươi đại biểu; bao gồm trên tứ mươi ngàn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, mà lại tổng số không quá bốn mươi đại biểu;

b) huyện không trực thuộc trường hợp chế độ tại điểm a khoản này còn có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bố mươi đại biểu; tất cả trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười ngàn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng lại tổng số không thật bốn mươi đại biểu;

c) số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện tất cả từ bố mươi đơn vị hành thiết yếu cấp buôn bản trực thuộc trở lên vị Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội ra quyết định theo ý kiến đề xuất của trực thuộc Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh, tuy thế tổng số không thật bốn mươi lăm đại biểu.

2. Thường trực Hội đồng quần chúng huyện gồm chủ tịch Hội đồng nhân dân, nhì Phó chủ tịch Hội đồng dân chúng và những Ủy viên là trưởng ban của Hội đồng quần chúng. # huyện. Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân vận động chuyên trách; Phó quản trị Hội đồng quần chúng. # huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng dân chúng huyện thành lập và hoạt động Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội; ở đâu có những đồng bào dân tộc bản địa thiểu số thì ra đời Ban dân tộc. Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội luật pháp tiêu chuẩn, điều kiện ra đời Ban dân tộc quy định tại khoản này.

Ban của Hội đồng quần chúng huyện gồm bao gồm Trưởng ban, một Phó trưởng phòng ban và các Ủy viên. Con số Ủy viên của những Ban của Hội đồng nhân dân huyện vày Hội đồng dân chúng huyện quyết định. Trưởng phòng ban của Hội đồng quần chúng huyện hoàn toàn có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó trưởng ban của Hội đồng quần chúng huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển động chuyên trách.

4. Các đại biểu Hội đồng quần chúng huyện được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị chức năng bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Con số Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng cùng Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng. # do thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 26 - Luật số: 77/2015/QH13 - lý lẽ tổ chức chính quyền địa phương).

1. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng quần chúng. # huyện trong tổ chức triển khai và bảo đảm an toàn việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng bao gồm quyền:

a) phát hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng dân chúng huyện;

b) quyết định biện pháp tiến hành nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, bình an xã hội, đấu tranh, phòng, phòng tội phạm và các hành vi vi bất hợp pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo đảm an toàn tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo lãnh tính mạng, trường đoản cú do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, những quyền và lợi ích hợp pháp không giống của công dân trên địa phận huyện theo qui định của pháp luật;

c) đưa ra quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ do phòng ban nhà nước cung cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cung cấp cho chính quyền địa phương, phòng ban nhà nước cấp dưới tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chính quyền địa phương sinh hoạt huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm quản trị Hội đồng nhân dân, Phó quản trị Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó trưởng phòng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và những Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm tand nhân dân huyện;

đ) đem phiếu tín nhiệm, bỏ thăm tín nhiệm so với người duy trì chức vụ bởi Hội đồng nhân dân bầu theo qui định tại Điều 88 cùng Điều 89 của phép tắc này;

e) bến bãi bỏ một phần hoặc toàn thể văn phiên bản trái lao lý của Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái quy định của Hội đồng nhân dân cung cấp xã;

g) đưa ra quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan trình độ thuộc Ủy ban dân chúng huyện;

h) giải thể Hội đồng nhân dân cấp cho xã trong trường phù hợp Hội đồng quần chúng. # đó làm cho thiệt hại nghiêm trọng đến tiện ích của Nhân dân cùng trình Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh phê chuẩn chỉnh trước khi thi hành;

i) bãi nhiệm đại biểu Hội đồng dân chúng huyện và gật đầu đồng ý việc đại biểu Hội đồng dân chúng huyện xin thôi làm trọng trách đại biểu.

2. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng quần chúng huyện trong nghành nghề kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) thông qua kế hoạch phân phát triển kinh tế tài chính - thôn hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh phê duyệt;

b) ra quyết định dự toán thu chi tiêu nhà nước bên trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán giá cả huyện; kiểm soát và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương vào trường hợp nên thiết; phê chuẩn chỉnh quyết toán chi phí địa phương. đưa ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu chương trình, dự án của thị xã theo nguyên tắc của pháp luật;

c) ra quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, nghành nghề trên địa phận huyện vào phạm vi được phân quyền;

d) ra quyết định biện pháp quản lý và thực hiện đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong tâm đất, nguồn lợi ở vùng biển lớn và những nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và nâng cao môi trường, phòng, chống và khắc chế hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo dụng cụ của pháp luật.

3. Ra quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, đái học với trung học cơ sở; biện pháp cải tiến và phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm lo sức khỏe mạnh nhân dân, phòng, phòng dịch bệnh, thực hiện chế độ dân số, dự định hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi so với người tất cả công với biện pháp mạng, cơ chế bảo trợ buôn bản hội, xóa đói, bớt nghèo; biện pháp bảo vệ việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa phận huyện theo cách thức của pháp luật.

4. Tính toán việc tuân thủ theo đúng Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc triển khai nghị quyết của Hội đồng quần chúng huyện; giám sát hoạt động vui chơi của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tòa án nhân dân nhân dân, Viện kiểm liền kề nhân dân thuộc cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp cho mình; giám sát văn bạn dạng quy phi pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp cho và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Triển khai nhiệm vụ, quyền hạn khác theo dụng cụ của pháp luật.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 27 - Luật số: 77/2015/QH13 - điều khoản tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Ủy ban quần chúng. # huyện bao gồm Chủ tịch, Phó quản trị và những Ủy viên.

Ủy ban dân chúng huyện các loại I có không thật ba Phó nhà tịch; huyện các loại II và nhiều loại III có không thực sự hai Phó chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban dân chúng huyện gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có có các phòng cùng cơ quan tương tự phòng.

VI. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 28 - Luật số: 77/2015/QH13 - phương tiện tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Xây dựng, trình Hội đồng dân chúng huyện quyết định các nội dung khí cụ tại những điểm a, b, c với g khoản 1, khoản 2 với khoản 3 Điều 26 của biện pháp này cùng tổ chức tiến hành các nghị quyết của Hội đồng quần chúng huyện.

2. Qui định tổ chức cỗ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng huyện.

3. Tổ chức thực hiện giá cả huyện; tiến hành các trọng trách phát triển kinh tế - buôn bản hội, cách tân và phát triển công nghiệp, xây dựng, mến mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, phát hành điểm dân cư nông thôn; làm chủ và áp dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, khoáng sản nước, tài nguyên khoáng sản, mối cung cấp lợi sống vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo đảm an toàn môi trường trên địa phận huyện theo luật pháp của pháp luật.

4. Tiến hành các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng tổ chức chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chế độ xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, độc thân tự, an ninh xã hội, hành chủ yếu tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo lao lý của pháp luật.

5. Tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi do cơ quan nhà nước cấp cho trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền mang đến Ủy ban nhân dân cấp cho xã, cơ quan, tổ chức triển khai khác tiến hành các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Ủy ban quần chúng huyện.

VII. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 29 - Luật số: 77/2015/QH13 - hình thức tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

Xem thêm: " Đậm Đà Tiếng Anh Là Gì ? Hương Vị Đậm Đà Tiếng Anh Là Gì

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là fan đứng đầu Ủy ban dân chúng huyện cùng có các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

1. Chỉ đạo và điều hành các bước của Ủy ban nhân dân, những thành viên Ủy ban dân chúng huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # huyện;

2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xã; giao quyền quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã vào trường đúng theo khuyết quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã thân hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cung cấp xã; ngã nhiệm, miễn nhiệm, điều động, phương pháp chức, khen thưởng, kỷ cơ chế cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi cai quản theo điều khoản của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ huy việc triển khai các trọng trách thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bạn dạng của ban ngành nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban quần chúng huyện; đảm bảo an toàn quốc phòng, bình an và trơ trẽn tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo lãnh tính mạng, trường đoản cú do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và ích lợi hợp pháp không giống của công dân; tiến hành các biện pháp thống trị dân cư trên địa bàn huyện;

4. Chỉ huy và chịu trách nhiệm về hoạt động vui chơi của hệ thống hành bao gồm nhà nước từ bỏ huyện đến cơ sở, bảo đảm an toàn tính thống nhất, nối tiếp của nền hành chính; lãnh đạo công tác cách tân hành bao gồm và cải tân công vụ, công chức trong hệ thống hành chủ yếu nhà nước nghỉ ngơi địa phương;

5. Đình chỉ vấn đề thi hành hoặc huỷ bỏ văn bạn dạng trái lao lý của cơ quan trình độ thuộc Ủy ban quần chúng huyện và văn phiên bản trái lao lý của Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xã. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái luật pháp của Hội đồng nhân dân cung cấp xã, report Ủy ban nhân dân huyện để ý kiến đề nghị Hội đồng quần chúng huyện bãi bỏ;

6. Chỉ huy Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó quản trị Ủy ban quần chúng huyện hoặc bạn đứng đầu tư mạnh quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng huyện triển khai nhiệm vụ, quyền lợi trong phạm vi thẩm quyền của chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện;

7. Làm chủ và tổ chức triển khai sử dụng có tác dụng công sở, tài sản, phương tiện thao tác làm việc và giá cả nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo hiện tượng của pháp luật;

8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cách xử lý vi phi pháp luật, tiếp công dân theo khí cụ của pháp luật;

9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường, phòng, phòng cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng những biện pháp để xử lý các quá trình đột xuất, nguy cấp trong phòng, phòng thiên tai, dịch bệnh, an ninh, bơ vơ tự, bình an xã hội trên địa phận huyện theo công cụ của pháp luật;

10. Triển khai nhiệm vụ, quyền lợi do phòng ban nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.